Ferie pełne atrakcji!

27.01 – 31.01.2014 r.

Regulamin Półkolonii 2014

 1. Zasady ogólne
 2. Wysłania zgłoszenia
 3. Warunki płatności
 4. Realizacja umowy
 5. Udział w półkoloniach
 6. Odpowiedzialność
 7. Reklamacje
 8. Informacje dodatkowe

I. Zasady ogólne

 1. Przed wypełnieniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w półkoloniach zimowych (zwanych dalej półkoloniami), osoba upoważniona do wypełnienia zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba zgłaszająca udziału akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie.
Góra

II. Wysyłanie zgłoszenia

 1. Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronach polkolonie2014.matdel.pl.
 2. Zgłaszający – rodzicie, opiekunowie prawni, osoby przez nich uprawnione lub osoby, które ukończyły 18 rok życia, zgłaszające się na warsztaty.
 3. Organizator –P.P.H.U. "MatDel" Mateusz Delong z siedzibą w Łodzi przy ul. Wileńskiej 46 lok. 15 posiadający numer NIP 726-252-15-02 oraz REGON 101317606.
 4. Uczestnik – wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w półkoloniach.
 5. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w półkoloniach i akceptujące zasady na jakich są one prowadzone.
 6. Zgłaszający przed wysłaniem Zgłoszenia winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.
 7. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z uczestnictwem w warsztatach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
Góra

III. Warunki płatności

 1. W ciągu 24 godzin od wypełnienia zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma potwierdzenie rezerwacji udziału w półkoloniach (złożenia Zgłoszenia).
 2. Wniesienie zaliczki bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 5 dni od dnia wypełnienia zgłoszenia traktowane jest jako potwierdzenia udziału uczestnictwa w półkoloniach. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia. Organizator określa wysokość zaliczki na poziomie 100zł.
 3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.
Góra

IV. Realizacja umowy

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej.
 2. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 3. W sytuacji, gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 4. W przypadku gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wpłaty całkowitej pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł.
 5. W przypadku gdy Zgłaszający będzie chciał odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia półkolonii, Organizator zaproponuje Zgłaszającemu inną formę aktywności w ramach AleRobot lub Art. Akcja. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Zgłaszającego z innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować zaliczkę wpłaconą przez Zgłaszającego.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania półkolonii w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie.
 7. W przypadku odwołania półkolonii w takim terminie Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania półkolonii w przypadku gdy liczba uczestników jest mniejsza niż ośmioro.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego.
 10. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej.
 11. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ustępie 9 Części 4. Regulaminu, Zgłaszającemu przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych już dni półkolonii.
Góra

V. Udział w półkoloniach

 1. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w warsztatach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
 3. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.
 4. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania półkolonii, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 7. Uczestnicy półkolonii są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących półkolonie.
 8. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z półkolonii.
 9. W powyższym wypadku, Organizator zwraca pieniądze za pozostałą część półkolonii.
 10. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach.
 11. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na warsztatach, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 12. W przypadku nieobecności Uczestnika spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy, natomiast Organizator może zaproponować Zgłaszającemu inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach AleRobot lub Art. Akcja.
 13. W trakcie trwanie półkolonii Organizator, poprzez prowadzących półkolonie, sprawuje opiekę nad Uczestnikami półkolonii.
Góra

VI. Odpowiedzialność

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

Góra

VII. Reklamacje

 1. Jeżeli w trakcie półkolonii Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia półkolonii.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji.
Góra

VIII. Udział w półkoloniach

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do półkolonii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego przez Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych, które udostępnia osobom trzecim. Zestawienia te nie zawierają żadnych elementów pozwalających na identyfikacje poszczególnych użytkowników.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.
Góra